ไอเดียดีๆ สร้างกันได้ โดย ไอเดีย ไอ แคน
บริษัท มีสถาปนิก วิศวกร มัณฑนากร รองรับงานออกแบบอาคาร บ้านพักอาศัยในหลายรูปแบบ หลายสไตล์ ตามความประสงค์ของท่าน 

1. ออกแบบ-ก่อสร้างใหม่พิเศษ

ลูกค้าที่สนใจแบบมาตรฐานของบริษัท สามารถ สอบถามได้ที่ เบอร์ office : 02-509-2324 สถาปนิก : 081-421-1966
เปิดบริการทุกวัน 08:30 - 17:30น. ** เสาร์-อาทิตย์ เปิดเฉพาะฝ่าย การตลาด บริการลูกค้า (ปรึกษา สอบถาม หรือเข้ามาชมแบบบ้านได้)
 1. ขอเชิญคุยรายละเอียดแบบบ้าน ดูตัวอย่างวัสดุอาคาร วัสดุ ได้ที่สำนักงาน หรือหากท่านไม่สะดวก นัดสถาปนิกนำเสนองาน ได้ ณ.สถานที่ท่านสะดวก
 2. นัดสถาปนิก วิศวกร สำรวจสถานที่ การดูสถานที่เป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง ในการจัดวางองค์ประกอบอาคาร และความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ ระดับผิวดิน สาธารณูปโภค ปัจจัยต่างๆด้านการก่อสร้าง ลูกค้าที่ต้องการซินแสตรวจสอบที่ดิน ทางบริษัทยินดีแนะนำ ซินแสศึกษาวิชาฮวงจุ้ยมาจากฮ่องกงโดยตรง
 3. บริษัท ให้คำปรึกษาในการจัดวางแบบวิเคราะห์และงบประมาณที่ท่านพอใจ เพื่อพิจารณา
 4. ทำแบบร่าง เสนอตามวัตถุประสงค์และงบที่วางไว้ ในขั้นต้น พร้อมเสนอค่าดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน บริษัทขอเสนอแบ่งค่าบริการเป็นขั้นตอนดังนี้
    1. ลูกค้าที่ประสงค์ให้บริษัท ทำแบบและก่อสร้างใหม่ หลังจากเสนอแบบร่างขั้นต้น บริษัทขอทำสัญญาจองตาม ข้อ 5. เพื่อเป็นค่าดำเนินงานทาง วิชาชีพสถาปัต์กรรม วิศวกรรม
    2. ลูกค้าที่ก่อสร้างด้วยแบบพิเศษ ที่ลูกค้าจัดหามาให้บริษัท ประเมิณราคา คิดค่าใช้จ่ายตามงวดก่อสร้าง
    3. ลูกค้าที่มีแบบขั้นต้น จากการว่าจ้างจากที่อื่น ค้นคว้ามา เพื่อให้บริษัทพัฒนาแบบต่อเนื่อง จนถึงกระบวนการก่อสร้าง เมื่อบริษัทพัฒนาแบบร่างตามที่ต้องการในขั้นต้นแล้ว บริษัทขอทำสัญญาจองตาม ข้อ 5.

 5. เมื่อลูกค้าตกลงให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการปลูกสร้างบนที่ดินของลูกค้าจะต้องทำสัญญาจองการก่อสร้าง วางเงินจองคิดเป็นเงิน 3% ของราคาค่าก่อสร้าง หรือขั้นต่ำ 50,000.00 บาท พร้อมลงนามแบบแปลน รายละเอียดวัสดุ ราคา แนบสัญญาจอง หากท่านต้องการใช้สถาบันทางการเงิน บริษัทจะดำเนินการติดต่อสถาบันการเงินหลังทำสัญญาจอง หรือท่านสามารถยื่นเอกสารให้สถาบันการเงินได้โดยตรง ดูผลการอนุมัติอย่างไม่เป็นทางการก่อนวางเงินจอง โดยลูกค้าจะต้องมีรายได้เกินกว่า 3 เท่า ของจำนวนเงินที่จะผ่อนชำระ หากลูกค้ามีรายได้ไม่ถึง สามารถหาผู้กู้ร่วมได้ ในวันทำสัญญาจองการก่อสร้าง ลูกค้าจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ คือ
    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ จำนวน 5 ชุด
    2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 5 ชุด
    3. สำเนาโฉนดที่ดิน ( ถ่ายเท่าต้นฉบับทุกหน้า ) จำนวน 5 ชุด
    4. ใบรับรองรายได้ และเอกสารของผู้ที่จะกู้ร่วม
    5. เอกสารอื่นๆ (หากจำเป็นต้องใช้ บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) เอกสารดังกล่าวจะต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 6. บริษัท ดำเนินการปรับแบบที่ท่านต้องการตามโฉนดที่ดินที่ปลูกสร้าง ปรับปรุงแบบ พัฒนาแบบ จนลงตัว พร้อมรายละเอียด พร้อมให้ผู้ว่าจ้างลงนาม รวบรวมเอกสาร ยื่นขออนุญาต
 7. เมื่อได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ทางบริษัทนัดทำสัญญาก่อสร้างภายใน 7 วัน ชำระงวดงานก่อสร้างพร้อมอธิบายแผนงาน และเวลาการทำงาน
 8. ลูกค้าจะต้องวางเงินค่ามัดจำเป็นค่าขอน้ำประปา
    - ไฟฟ้าชั่วคราว ค่ามิเตอร์ประปา
    - ไฟฟ้าถาวร และค่าธรรมเนียมของส่วนราชการ เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท โดยบริษัทจะแสดงใบเสร็จค่าใช้จ่ายจริงและคืนเงินส่วนที่เหลือ เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 9. ในระหว่างก่อสร้าง บริษัทจำเป็นจะต้องใช้ที่ดินของลูกค้าบางส่วนสร้างเป็นที่พักคนงาน และบริษัทจะรื้อถอนปรับสภาพให้เรียบร้อยภายหลังการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว
 10. ลูกค้าสามารถเข้าไปตรวจสอบดูความก้าวหน้าของการก่อสร้าง หากมีเรื่องใดต้องการปรับปรุงแก้ไข กรุณาแจ้งต่อบริษัทโดยตรง เพราะหากลูกค้าสั่งการกับคนงานจะทำให้คนงานแก้ไขไปโดยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อาจเกิดความเสียหายกับบ้านของลูกค้าได้

2. ที่ดินสำหรับปลูกสร้าง
 1. ที่ดินของลูกค้าจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือจังหวัดที่บริษัทให้บริการ
 2. ที่ดินของลูกค้าจะต้องสะดวกในการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ และมีไฟฟ้า ประปาผ่านถึง
 3. ที่ดินของลูกค้าจะต้องมีขนาดและหน้ากว้างพอที่จะสร้างนั่งร้าน โดยให้มีพื้นที่ด้านข้างและพื้นที่ด้านหลังเหลือไม่ต่ำกว่า 0.50 เมตร ตามระเบียบเทศบัญญัติ
 4. ที่ดินของลูกค้า จะต้องปลอดขยะ ต้นไม้ ตอไม้ ที่อยู๋ในลักษณะกีดขวาง การเตรียมพื้นที่เป็นหน้าที่ของลูกค้า หรือทางบริษัทดำเนินการ โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามตกลงว่าจ้าง
 5. ที่ดินจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้าโดยสมบูรณ์ หากมิใช่ต้องได้รับการยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษร
 6. หากที่ดินของลูกค้ายังมิได้ถมบริษัทยินดีดำเนินการจัดถม โดยแยกค่าใช้จ่ายจากราคาค่าก่อสร้าง
 7. ที่ดินในโครงการ กรณีต้องชำระสาธารณูปโภค ค่าบริการต่างๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนหรือระหว่างก่อสร้าง บริษัทไม่ได้รวมในราคาแบบบ้านมาตรฐาน ในกรณีออกแบบพิเศษค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้วแต่การตกลง

3. การชำระเงินงวดงานก่อสร้าง
 1. ทำสัญญา 15% ของราคาค่าจ้างเหมา(หักเงินจองในงวดนี้)
 2. 10% ของราคาจ้างเหมา เมื่อได้ดำเนินงานวางผัง งานเสาเข็มแล้วเสร็จ
 3. 10% ของราคาจ้างเหมา เมื่อได้ดำเนินงานเทฐานราก งานเสาตอม่อ งานคานชั้นล่าง งานเทพื้นชั้นล่าง แล้วเสร็จ
 4. 10% ของราคาจ้างเหมา เมื่อได้ดำเนินงานตั้งเสาชั้นหนึ่งรับคานชั้นสอง งานเทคานชั้นสอง วางแผ่นพื้นชั้นสอง งานเทพื้นชั้นสอง แล้วเสร็จ
 5. 10% ของราคาจ้างเหมา เมื่อได้ดำเนินงานตั้งเสาชั้นสองรับคานหลังคา งานติดตั้งโครงหลังคา แล้วเสร็จ
 6. 10% ของราคาจ้างเหมา เมื่อได้ดำเนินงานก่ออิฐติดตั้งวงกบส่วนที่เป็นไม้ ชั้น 1 2 แล้วเสร็จ
 7. 10% ของราคาจ้างเหมา เมื่อได้ดำเนินงานวางท่อประปาภายใน งานเดินท่อ สายไฟฟ้าภายใน งานฉาบปูนผนัง ชั้น 1 2 แล้วเสร็จ
 8. 10% ของราคาจ้างเหมา เมื่อได้ดำเนินงานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ งานร้อยสายไฟฟ้า งานติดตั้งฝ้าเพดานภายใน , แล้วเสร็จ
 9. 10% ของราคาจ้างเหมา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานปูกระเบื้องพื้น งานติดตั้งบานประตู หน้าต่าง งานติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก งานวางท่อสุขาภิบาล แล้วเสร้จ
 10. 5% ของราคาจ้างเหมา เมื่อได้ดำเนินงานติดตั้งดวงโคม งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งานทาสี  เก็บงานปูนและงานส่วนที่เหลือทุกๆอย่างตามแบบ เคลียร์ความสะอาด แล้วเสร็จ

4. งานส่วนเพิ่มเติม
 1. หากลูกค้ามีความประสงค์จะต่อเติมเปลี่ยนแปลงใดๆ จะต้องตกลงก่อนงานก่อสร้างในส่วนนั้นเริ่มต้น และชำระค่าต่อเติมทันทีในวันที่ตกลงเพื่อได้เริ่มการก่อสร้าง
 2. การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลดงาน อาจทำให้งานล่าช้ากว่าเวลาปกติ เพื่อให้การทำงานรัดกุมและได้ตามเวลาปกติท่านที่ประสงค์ปรับเปลี่ยน เพิ่ม-ลดไดๆให้นัดผู้ควบคุมทบันทึกหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยด่วนไปที่บริษัท เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวเนื่องกับแบบการทำแบบปรับ หรือแก้ไข สถาปนิกอนุมัติทางสถาปัตย์เพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์อาคารที่สมบูรณ์แบบและสวยงามแก่ท่าน
 3. งานก่อสร้างทุกขั้นตอนจะมีนายช่างควบคุมอย่างใกล้ชิด
 4. บริษัทยินดีติดต่อขออนุญาต หรือดำเนินงานต่างๆกับหน่วยงานราชการ วิสาหกิจ เพื่อให้การปลูกสร้างอาคารราบรื่น