กมน สุวรรณรัตน์

Managing Director

ธุรกิจที่เป็นปัจจุบัน เป็นปัจจุบันเฉพาะช่วงเวลาที่เราคิด เมื่อคิดจบทุกอย่างคืออนาคตที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรบริษัทที่ยั่งยืนได้คือองค์กรที่มีศักยภาพมากพอที่จะปรับตามหรือก้าวล่วงได้ ทีมบริษัทไอเดีย ไอแคน มีศักยภาพ เนื่องจากเราสร้างระบบความสัมพันธ์ภายในองค์กรแบบแนวร่วมก้าวหน้า บุคลากรทุกคนทุกระดับเสมือนร่างเดียวของบริษัท ที่เราร่วมสร้างกันขึ้นมา ทีมงานเราบอกได้ถึงความสามารถ คุณภาพ ศีลธรรม จริยามารยาท และจิตสำนึกที่งดงามต่อสังคม จากที่เราตัวเล็กๆ เมื่อเราโต เราขยายร่างในสภาวะธุรกิจยุคดิจิตัล มีการผสมผสานเทคโนโลยีมากมายในการดำรงชีวิต เรามั่นใจในความพร้อม สังคมจะได้ในสิ่งที่ดีๆ ที่เรามอบให้ระหว่างดำเนินธุระกิจ

ครุศาสตร์สถาปัตย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง